preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     چکیده:

     اندازه گیری دما Temprature Measurement

     پرکاربدترین اندازه گیری متعلق به دماست که 7 برابر بیشتر از اندازه گیری فشار،14 برابر بیشتر از اندازه گیری دبی،23 برابر بیشتر از اندازه گیری سطح مورد استفاده قرار می گیرد.
     روش های اندازه گیری به دو دسته کلی قابل طبقه بندی است:

     • روش non contact یا غیر تماسی که تجهیز برای اندازه گیری دما نیازی به در تماس بودن با ماده مورد نظر را ندارد.
     • روش contact یا تماسی که تجهیز برای اندازه گیری دمای مورد نظر باید با آن در تماس باشد.

     دسترسی سریع: